Stínová rada pro reklamu se snaží navázat spolupráci s co největším spektrem organizací a institucí, aby se myšlenka reklamy bez sexismu a genderově korektní reklamy šířila dále. 

Antigona

Antigona je slovenské občanské sdružení, jehož hlavním cílem prosazování a uplatňování genderové rovnosti ve všech oblastech života společnosti, a odstraňováni všech forem diskriminace týkající se genderu. Antigona spolupracuje se Stínovou radou pro reklamu při realizaci Víkendových škol bez sexismu.

Nesehnutí

Nesehnutí je sociálně-ekologická nevládní organizace působící především v Brně. Cílem všech jejich ekologických a lidsko-právních aktivit je ukázat, že změna společnosti založená na respektu k lidem, zvířatům i přírodě je možná a musí vycházet především zdola. Nesehnutí spolupracuje se Stínovou radou pro reklamu na osvětových aktivitách a při realizaci Víkendových škol bez sexismu.

Sexistické prasátečko

Soutěž Sexistické prasátečko má za cíl vybrat nejvíce sexistickou reklamu, se kterou se v České republice můžeme setkat. Záměrem soutěže není jejich zhotovitele či zhotovitelky odsoudit, ale upozornit je na to, že sexistická reklama má závažné dopady např. na sebepojetí mladých lidí či může vést k toleranci násilí páchaného na ženách či poruchám příjmu potravy, což si řada firem často vůbec neuvědomuje. Zástupkyně Stínové rady pro reklamu byla v odborné hodnotící komisi 10. ročníku soutěže.

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etické samoregulace reklamy. Hlavním cílem RPR je zabezpečovat a prosazovat, aby se na území Slovenské Republiky šířila čestná, slušná, decentná, legální a pravdivá reklama. RPR združuje subjekty, které aktívně vstupují do procesu marketingové komunikace – asociace zadavatelů reklamy, reklamní agentury, media ale i podnikatelské subjekty, využívající propagaci formou reklamy. Členové se zavázali dodržovat Etický kódex – Etické pravidla reklamní praxe a udržovat dobré jméno reklamy.
Za účelem posuzování souladu reklam s Etickým kodexem zřídila RPR nezávislý externí 12-členný orgán, Arbitrážní komise.

Cukru production

Cukru production, s.r.o. je slovenské kreativní studio. Příběh z Cukru je inspirovaný barvami a vůní města, ve kterém sídlí – v nejstarším svobodném královském městě Trnava. Cukru dbá na hodnoty a principy moderní občanské společnosti. Vyhledává partnerství založené na vzájemné důvěře. Kreativní tým z Cukru se profesionálně věnuje tvorbě videí a multimediálního obsahu od kreativy až po finální postprodukci. Pro Stínovou radu pro reklamu vytvořilo Cukru novou vizuální identitu a propagační video v rámci projektu Cukru support.

Erasmus +

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Klade si za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností.