Skvělá zpráva z oblasti boje proti sexismu v reklamě

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vydalo metodiku, jak posuzovat sexismus v reklamě. MPO je přitom nadřízeným úřadem krajských živnostenských úřadů, které mají na starosti posuzování většiny sexistické reklamy v České republice.

Metodickou informaci naleznete ke stažení zde: http://www.mpo.cz/dokument177379.html

A co je jejím obsahem? „V rozporu se zákonem o regulaci reklamy je tedy každá reklama, která je v rozporu s dobrými mravy, přičemž, jak plyne z judikatury Nejvyššího správního soudu, je třeba předmětné ustanovení vykládat tak, že v rozporu s dobrými mravy je jakákoliv diskriminace, tedy i diskriminace na základě pohlaví.“ Stejně tak je podle metodiky v rozporu s dobrými mravy reklama, která snižuje lidskou důstojnost. V sexistické reklamě se často setkáme se všemi těmito prvky, proto je důležité umět je rozpoznat.

Dále dokument rozpracovává jednotlivé nezákonné důvody pro zakázání sexistické reklamy. Mezi ně patří i to, že reklama nesmí diskriminovat na základě pohlaví a MPO k tomu velmi odváždně uvádí následující: „K rozlišování (na základě pohlaví) dochází na základě stereotypních představ (předsudků), které jsou s daným znakem spojeny. (…) Je třeba jako diskriminující hodnotit i reklamu, která přispívá k utvrzování a reprodukci těchto stereotypů ve společnosti.

Metodika se zabývá také tím, jak je možné definovat stereotypní zobrazování či snižování lidské důstojnosti a konstatuje, že: „za závadné je třeba považovat jen takové reklamy, které zobrazují ženu nebo muže v postavení, které je zřetelně staví do slabé role, resp. role méně významné či úctyhodné, zejména při vzájemné „konfrontaci“ obou pohlaví.“

Za nezákonné je považováno také užití nahoty a sexuálních prvků bez souvislosti propagovaným produktem, stereotypní zobrazování, zobrazování částí těla způsobem snižujícím lidskou důstojnost.

O zlepšení reklamního prostředí se dlouhodobě snaží naše partnerská organizace NESEHNUTÍ, která pracuje právě i se zmíněnými krajskými živnostenskými úřady a podává podněty na neetické reklamy.

Je skvělé, že Ministerstvo průmyslu svou roli v oblasti regulace sexistické reklamy začíná brát vážně. Metodika je zpracována velmi kvalitně a vychází ze současných odborných stanovisek. Nezbývá než doufat, že se krajské živnostenské úřady budou metodikou při posuzování reklamy řídit,” dodává za Stínovou radu pro reklamu Klára Chládková.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.